User Tools

Site Tools


jezyki:francuski

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

jezyki:francuski [2017/09/19 16:31] (current)
Line 1: Line 1:
  
 +Język francuski jest językiem należącym do grupy 
 +[[category:​jezyki_romanskie|języków romańskich]].
jezyki/francuski.txt · Last modified: 2017/09/19 16:31 (external edit)